Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a dodavatelů

 

Mercedes-Benz klub Česká republika, z.s.

 

IČ 68378971

 

se sídlem Daimlerova 2, 140 00 Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00 (dále jen „MBK“)

 


1. MBK zpracovává osobní údaje fyzických osob, které jsou jeho členy, fyzických osob, pro něž její klubová testační komise provedla testování motorového vozidla na historickou původnost a dále fyzických osob, se kterými uzavřel dodavatelskou smlouvu (dále jen „subjekt údajů“). V otázkách zpracování osobních údajů může subjekt údajů kontaktovat osobu pověřenou agendou pro ochranu osobních údajů působící u MBK:Pavol Vávra, viceprezident MBK, tel 00420773136316, e-mail: pavol.vavra@mercedes-benz-klub.cz.

 

2. Osobní údaje subjektu údajů bude MBK zpracovávat v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo).

 

3. Osobní údaje subjektu údajů MBK zpracovává pro účely:

3.1. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);

3.2. dodržení právní povinnosti MBK stanovené obecně závaz¬ným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost uchovávat účetní a da-ňové doklady);

3.3. určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

 

4. Osobní údaje bude MBK zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány současně pro více různých účelů, bude je MBK zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestane MBK používat, jakmile tato doba uplyne. Pro stanovení doby zpracování Vašich osobních údajů používá MBK následující kritéria:

4.1. k účelu podle čl. 3.1 výše bude MBK Vaše osobní údaje zpracovávat do zániku závazků ze smlouvy;

4.2. k účelu podle čl. 3.2 výše bude MBK Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání příslušné právní povinnosti MBK;

4.3. k účelu podle čl. 3.3 výše bude MBK Vaše osobní údaje zpracovávat do uplynutí 3. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti ve vztahu k Vám, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;

 

5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).

 

6. Osobní údaje může MBK předávat příslušným orgánům veřejné moci, kterým je povinno předat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou osobní údaje subjektu údajů zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na MBK.

 

7. V souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů má subjekt údajů řadu práv. Je třeba mít na paměti, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, přijme MBK požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (s tím, že v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). Konkrétně má subjekt údajů následující práva7.1. na přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);

7.2. na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);

7.3. na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);

7.4. vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR);

7.5. na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); a

7.6. v případě, že osobní údaje MBK zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, má tento právo udělený souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování jeho osobních údajů pro účely uvedené v daném souhlasu (tím není dotčena zákonnost zpracování v období před odvoláním souhlasu).

 

8. Pokud se bude subjekt údajů domnívat, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, může se obrátit na pověřenou osobu MBK (viz čl. 1) se žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude tato žádost shledána oprávněnou, MBK neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčeno právo subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

9. V případě dodavatelů MBK je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Takový subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, MBK nicméně tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.

 

10. MBK nepředává osobní údaje subjektů údajů do třetích zemí. U subjektu údajů, který je členem MBK, jsou na základě jeho výslovného souhlasu předávány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu dalšímu správci, kterým je Mercedes-Benz Museum GmbH, HPC P111, 70546 Stuttgart, SRN, e-mail: oldtimer@daimler.com, tel. č. +49 711 17 – 83339, a to za účelem vyhotovení členské karty člena uznaného klubu Mercedes-Benz, kterým je MBK, a dále za účelem bezplatného zasílání časopisu Mercedes Classic. Další správce je Federace klubů historických vozidel ČR z.s., Nad Okrouhlíkem 2294/11, 182 00, Praha 8. e-mail: sekretariat@fkhv.cz, tel.:00420605787858 ten má k dispozici jméno a příjmění z důvodu vyhotovení členské karty FKHV.